Herenstraat 53a

Voorhout, 2215KE

0653183335

Ook via Whatsapp

Ma t/m Za

Geopend

Algemene Voorwaarden

1. Begripsbepalingen 

1.1 Opdrachtnemer: ProFit Bodytec, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 82641870 1.2 Lidmaatschap: betreft het lidmaatschap om deel te kunnen nemen aan lessen bij ProFit Bodytec. Het lidmaatschap wordt uitgegeven door ProFit Bodytec en betaald door het lid. 1.3 Lid: de natuurlijk persoon die de overeenkomst aangaat met ProFit Bodytec en deelneemt aan de activiteit. 1.4 Activiteit(en): deelnemen aan (sport)trainingen en voedingsconsulenten/sportvasten kuren. 1.5 Website: www.profitbodytec.nl 

2. Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, diensten en activiteiten van ProFit Bodytec. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in de Algemene Voorwaarden is geregeld dient de situatie te worden uitgelegd in het licht van deze algemene voorwaarden. Indien ProFit Bodytec geen strikte naleving van de voorwaarden verlangd heeft dat geen gevolgen voor de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden. ProFit Bodytec behoudt zich ten allen tijden het recht voor uitvoering te geven aan de algemene voorwaarden. 

3. Uitvoering van de opdracht 

Op ProFit Bodytec rust de verplichting de deelnemer zo goed mogelijk te begeleiden gedurende de activiteit(en). Het betreft hier een inspanningsverplichting en uitdrukkelijk geen resultaatsverplichting. 

4. Aansprakelijkheid 

4.1 ProFit Bodytec is niet aansprakelijk voor ontstane blessures. 4.2 ProFit Bodytec is niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen. 4.3 ProFit Bodytec is niet aansprakelijk voor schade op de locatie waar de activiteiten plaatsvinden. 4.4 Door de deelnemer veroorzaakte schade aan eigendommen van ProFit Bodytec zullen worden verhaald op de deelnemer. 

5. Lidmaatschap 

5.1 Een lidmaatschap is van kracht op het moment dat ProFit Bodytec een volledig ingevuld (online) klantenformulier heeft ontvangen en het verschuldigde en van toepassing zijn abonnementsgeld/rittenkaartkosten is voldaan. 5.2 ProFit Bodytec behoudt zich het recht voor het lidmaatschap voor onbepaalde tijd op te schorten indien het lid zich niet houdt aan het gestelde in de algemene voorwaarde. 5.3 Leden kunnen lessen volgen op basis van een 10- en 20-rittenkaart, een losse les of een proefles. 5.3.1 10-en 20-rittenkaarten: een rittenkaart geeft recht op deelname aan 10 of 20 lessen. De rittenkaart is geldig voor een periode van 12 maanden ingaande op de dag van aankoop. Indien niet alle lessen worden gevolgd heeft het lid geen recht op restitutie van de niet gebruikte lessen. 5.3.2 Losse les: dit is een éénmalige les die recht geeft op deelname aan één les. 5.3.3 Proefles: de proefles mag per lid eenmalig aangeschaft worden. 

6. Afmelding 

Indien de deelnemer niet aan de afgesproken activiteit kan deelnemen dient de deelnemer binnen 24 uur af te melden (online of telefonisch). Bij overmacht kan er van de afmeldingstijd worden afgeweken, ProFit Bodytec beslist hierin. 

7. Gezondheid 

Door ondertekening van de klantenkaart verklaart de deelnemer gezond te zijn en aan de activiteiten deel te kunnen nemen. Bij afwijkende gezondheidssituaties dienen er aparte afspraken te worden gemaakt tussen de deelnemer en ProFit Bodytec. 

8. Betaling en incassokosten 

8.1 De tarieven zijn te vinden op de website of kunnen mondeling of per e-mail worden verkregen van de studio. De tarieven worden bepaald door ProFit Bodytec. ProFit Bodytec behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen. 8.2 Met uitzondering van eventuele wettelijke rechten tot annuleren zullen betalingen voor 

lessen, abonnementen en rittenkaarten niet worden gerestitueerd en zijn deze niet overdraagbaar aan anderen. 8.3 Een abonnement, rittenkaart en losse les dient voor deelname te zijn voldaan. 8.4 Rittenkaarten, losse lessen en proeflessen kunnen online per IDEAL betaald worden of in de studio door middel van pinbetaling. 8.5 Betaling van de factuur dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ProFit Bodytec aan te geven wijze. ProFit Bodytec is gerechtigd periodiek te factureren. Indien de deelnemer niet tijdig tot betaling van de factuur overgaat is de deelnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. De deelnemer is vanaf het moment van verzuim wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de deelnemer in gebreke of verzuim is komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de deelnemer. 

Scroll to Top
×